Warunki gwarancji

 • 1. ARTMOTOR JapanAuto z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa udziela swoim klientom gwarancji na wykonaną usługę w zależności od wykonanego zlecenia: mechaniczną lub lakierniczą lub blacharską lub montażową lub serwisową.

 • 2. Gwarancja udzielana jest zarówno Konsumentom, jak i przedsiębiorcom korzystającym z usług ARTMOTOR JapanAuto. W przypadku przedsiębiorcy wyłączone zostają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na rzecz niniejszej gwarancji.

 • 3. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie wady wynikające z wykonania, nieprawidłowych czynności montażowych, serwisowych, mechanicznych, blacharskich, lakierniczych pojazdu przez ARTMOTOR JapanAuto.

 • 4. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi albo do 5 000 km przebiegu pojazdu, z tym, ze w przypadku usługi lakierniczej ARTMOTOR JapanAuto udziela gwarancji antykorozyjnej elementów objętych usługą (z wyłączeniem układu wydechowego, tarcz kół, zawieszenia, połączeń gwintowych, listew, ozdobnych i zawiasów) na okres 6 miesięcy.

 • 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zamiennych zakupionych przez ARTMOTOR JapanAuto do wykonania usługi, które są objęte gwarancją producenta.

 • 6. Gwarancja nie obejmuje:

  • 6.1 części używanych, części i materiałów eksploatacyjnych,

  • 6.2 skutków normalnego zużycia,

  • 6.3 wykonania/próby wykonania samodzielnej naprawy pojazdu przez klienta lub w innym warsztacie aniżeli ARTMOTOR JapanAuto,

  • 6.4 wady i uszkodzenia powstałe w związku z niewłaściwym lub sprzecznym z przeznaczeniem, używaniem wykonanego lub odebranego przedmiotu usługi, w tym uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez klienta lub osoby trzecie (np. wskutek kolizji czy działania),

  • 6.5 części i materiałów dostarczonych przez klienta do wykonania usługi,

 • 7. W celu reklamowania usługi lub części zakupionej w ARTMOTOR JapanAuto, Klient powinien okazać dowód zakupu lub dowód wykonanej usługi.

 • 8. Gwarancja ulega wyłączeniu, a Klient traci uprawnienia z niniejszej gwarancji, w razie ingerencji w przedmiot naprawy po dokonaniu usługi przez Cemot sp.J. przez Klienta albo podmioty lub osoby trzecie.

 • 9. W przypadku ujawnienia wady w zakresie wykonanej usługi objętej gwarancją klient dokona zgłoszenia tego faktu do ARTMOTOR JapanAuto na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od jej ujawnienia. W zgłoszeniu reklamacyjnym, Klient ma obowiązek:

  • 9.1 skonkretyzować rodzaj stwierdzonej wady/usterki (opisanie stwierdzonej wady/usterki),

  • 9.2 opisać co nie działa prawidłowo i na czym to polega,

  • 9.3 oraz opisać okoliczności (z podaniem daty) związane z ujawnieniem, stwierdzeniem wady/usterki,

  • 9.4 przytoczyć datę wykonania usługi oraz podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana (ze wskazaniem również czy chodzi o osobę fizyczną czy o przedsiębiorcę),

  • 9.5 podpiąć paragon albo fakturę za wykonanie usługi, której reklamacja dotyczy.

 • 10. Klient ma obowiązek współdziałać z ARTMOTOR JapanAuto w postępowaniu o ustalenie czy reklamacja jest uzasadniona, w tym udostępnić pojazd do oględzin w związku z reklamacją oraz udzielić wszelkich informacji i danych potrzebnych do rozpoznania reklamacji, także dotyczących okoliczności ujawnienia wady. W razie potrzeby i możliwości klient zobowiązany jest również do bezzwłocznego przesłania do ARTMOTOR JapanAuto dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wady.

 • 11. Zaniechanie przez klienta, obowiązku określonego w ust. 8 oraz ust. 9, uprawnia ARTMOTOR JapanAuto do powstrzymania się od rozpoznania reklamacji oraz jej przyjęcia pojazdu do naprawy. Strony ustalają, że za wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i szkody, ARTMOTOR JapanAuto nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne przekazanie w tej sytuacji przez klienta pojazdu do naprawy, serwisu do podmiotu lub osoby trzeciej, powoduje utratę przez klienta praw z niniejszej gwarancji. Klient przyjmuje, że w powyższej sytuacji wszelkie ewentualne roszczenia klienta do ARTMOTOR JapanAuto będą rozpatrywane wyłącznie według cennika obowiązującego w ARTMOTOR JapanAuto.

 • 12. ARTMOTOR JapanAuto w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

 • 13. W przypadku uznania reklamacji, usterka zostanie usunięta w terminie do 14 dni. Okres naprawy ulega zawieszeniu przez czas dostarczania do ARTMOTOR JapanAuto części zamiennych potrzebnych do naprawy gwarancyjnej.

 • 14. Termin gwarancji liczy się na nowo od zakończenia gwarancyjnej naprawy pojazdu, w zakresie dotyczącym naprawy gwarancyjnej.

 • 15. Naprawa gwarancyjna wykonywana jest w warsztacie ARTMOTOR JapanAuto, gdzie następuje również wydanie pojazdu klientowi po naprawie gwarancyjnej.

 • 16. W przypadku zgłoszenia przez klienta roszczenia z tytułu gwarancji, które okazało się nieuzasadnione, klient zobowiązany jest zwrócić ARTMOTOR JapanAuto poniesione koszty w związku ze zgłoszoną reklamacją, a ewentualna naprawa pojazdu może być wykonana na podstawie odrębnego zlecenia, na warunkach w nim odrębnie ustalonych. Do kosztów związanych z nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji zalicza się w szczególności:

  • 16.1 koszty parkowania pojazdu – w kwocie 20 zł za każdą dzień opóźnienia w pierwszym miesiącu w odbiorze pojazdu oraz po 200 zł za każdy następny rozpoczęty miesiąc,

  • 16.2 koszty holowania,

  • 16.3 koszty oceny technicznej,

  • 16.4 koszty przeglądu pojazdu wg stawki 100 zł netto za roboczogodzinę.

 • 17. Wszelką korespondencję w sprawie należy wysyłać na adres podany w nagłówku niniejszego dokumentu gwarancyjnego lub mailem: artmotor@japan.auto.pl. W korespondencji klient jest zobowiązany do podania swoich danych do korespondencji. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o zmianie danych do korespondencji i adresów korespondencyjnych, pod rygorem przyjęcia skuteczności doręczeń na adres ostatnio znany drugiej stronie.

 • 18. Niniejsza ochrona gwarancyjna obejmuje teren Polski.

 • 19. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 • 21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną nie uznaje się formy elektronicznej, w tym mailowej.

scroll up